Açıklama

Model: Sensei
Fiyat: 0 TL

Oti­con Sen­sei, pe­di­at­rik has­ta­lar için özel ola­rak ta­sar­lan­mış en yeni işit­me ci­ha­zı­dır. Bay­ram­pa­şa ve Ga­zi­os­man­pa­şa­’­da­ki Yıl­dı­rım İşit­me Ci­haz­la­rı Mer­kez­le­ri­miz­de­’­de sa­tış­la­rı de­vam eden ci­ha­zın, son tek­no­lo­ji Ini­um plat­for­mun­da üre­ti­len Sen­sei, dev­rim ni­te­li­ğin­de­ki od­yo­lo­jik özel­lik­le­ri­ni sağ­lam bir ta­sa­rım ile bir­leş­ti­ri­yor. Ha­fif de­re­ce­li işit­me kay­bın­dan, ile­ri de­re­ce işit­me kay­bı­na ka­dar çe­şit­li se­vi­ye­ler­de işit­me prob­le­mi ya­şa­yan, ço­cuk­la­rın, be­bek­lik dö­nem­le­rin­den ye­tiş­kin­lik­le­ri­ne ka­dar, de­ği­şen ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­lı­yor.
Konuşma Koruması E özelliği ile, ko­nuş­ma ses­le­ri­nin tam ve do­ğal ola­rak işi­til­me­si­ni sağ­lar. Ses­le­ri ola­bil­di­ğin­ce net ve an­la­şı­lır hale ge­ti­re­rek, işit­me sis­te­mi­nin ge­liş­ti­re­bi­le­ce­ği­sağ­lam akus­tik te­mel oluş­tu­rur.
SmartFit Eğitmeni
İşit­me ci­haz­la­rın­da bir ilk olan Smart­Fit Eğit­me­ni, ço­cuk­la­rın ku­lak ka­lıp­la­rı­nın ebe­veyn­le­ri ta­ra­fın­dan doğ­ru ve ko­lay­ca ta­kıl­ma­sı­nı sağ­lar. Akıl­lı Sen­sei LED, ku­lak ka­lı­bı doğ­ru ko­num­da ol­ma­dı­ğı za­man bunu be­lir­te­rek, ebe­veyn ve il­gi­li­le­rin ku­lak ka­lı­bı­nı doğ­ru tak­tık­la­rı­nı an­la­ma­la­rı­na yar­dım­cı olur.
VoicePriority
Ge­liş­miş bir FM tek­no­lo­ji­si olan Vo­iceP­ri­ority özel­li­ği ile sı­nıf gü­rül­tü­lü ol­du­ğun­da, FM sin­ya­li­ne ön­ce­lik ve­re­rek ek ka­zanç sağ­lar. Gü­rül­tü se­vi­ye­si nor­ma­le dön­dü­ğün­de, Sen­sei işit­me ci­ha­zı Vo­iceP­ri­ority özel­li­ği sa­ye­sin­de işit­me ci­ha­zı­nın mik­ro­fon sin­yal­le­ri ile hız­lı­ca den­ge­le­ye­rek ço­cu­ğun or­tam­dan kop­ma­sı­nı en­gel­ler.
Alerji Yapmaz Nano Kaplama
Çocuk­la­rın işit­me prob­lem­le­ri ka­dar sağ­lık ve kon­fo­ru­nu da ön plan­da tu­tan Oti­con Sen­sei hipo-aler­jik nano kap­la­ma­sı ile ço­cuk­la­rın has­sas cilt­le­rin ko­ru­ya­rak işit­me ci­ha­zı­la­rın­da bir ilke daha imza atar.

KANAL SAYISI : 8
BANT SAYISI : 15